Financiële begroting

Nieuw beleid 2024-2027

Nieuw beleid 2024-2027

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2024-2027

3.863

5.646

-1.662

-1.987

12. Accommodaties en voorzieningen

-140

-

-300

-300

13. Openbare ruimte (IBOR)

-380

-

-

-

14. Organisatie (formatie) - Dienstverlening & Organisatie

-713

-640

-601

-578

15. Organisatie (formatie) - Sociaal

-487

-786

-786

-786

16. Organisatie (formatie) - Ruimte

-78

-78

-78

-78

17. Organisatie (overige)

-417

-264

-264

-264

18. Ruimtelijke ontwikkeling

-593

-613

-633

-779

19. Sociaal domein

-522

-57

-85

-85

20. Sport

-216

-216

-216

-216

21. Toezicht en veiligheid

-30

-

-

-

22. Overige

-209

-188

-201

-201

Subtotaal nieuw beleid

-3.786

-2.843

-3.165

-3.288

Programmabegroting 2024-2027

78

2.804

-4.827

-5.275

12. Accommodaties en voorzieningen

2024

2025

2026

2027

-140.000

-

-300.000

-300.000

Herijking subsidiebeleid
We willen het subsidiebeleid herijken, met als basis het Lange termijn accommodatiebeleid (LTA) en het meerjarenbeleidsplan sociaal domein. De raad nam hier een motie over aan. Om dit goed te kunnen doen, is onder meer externe expertise vanuit de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) noodzakelijk. We vragen een incidenteel budget van € 40.000. Dit gebruiken we ook voor een participatietraject met onze partners die van ons subsidie ontvangen.

Speelplekkenbeleid
De afgelopen periode hebben we middels een participatietraject input bij onze inwoners opgehaald over de speelplekken in de gemeente Medemblik. In het vierde kwartaal van 2023 vindt de actualisatie speelplekkenbeleid plaats. Om die reden vragen we een werkbudget aan van € 50.000. In amendement, ‘niet alles het putje in’ zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2022-2025. We vragen aanvulling op deze middelen.

Lange termijn accommodatiebeleid
We zien een aantal nieuwe ontwikkelingen bij binnensportaccommodaties op ons afkomen. Om dit te kunnen toetsen op haalbaarheid inclusief een participatietraject is een incidenteel budget van € 50.000 nodig.

We stellen de lange termijn strategie vast. Dit doen we binnen het lange termijn accommodatiebeleid (LTA). Er is tot en met 2025 geld beschikbaar voor uitvoering hiervan. Na 2025 willen we doorgaan, daarom is vanaf 2026 structureel € 300.000 nodig voor de ondersteuning van onze accommodaties. In het begin van 2024 wordt het LTA vastgesteld, daarna worden de jaarplannen voor de uitvoering opgesteld.

Voorbereidingskrediet levensduur verlengende renovatie De Wegwijzer Opperdoes (IHP)
Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak. We werken conform het Integraal Huisvestingsplan 2022-2038. De Wegwijzer uit Opperdoes staat voor levensduur verlengende renovatie op de planning voor 2027. In het IHP is afgesproken dat de raad vier jaar voor aanvang van de projecten 8% van het IHP-bedrag beschikbaar stelt als voorbereidingskrediet. Met dit krediet van € 107.000 kunnen de plannen worden uitgewerkt, dit voorbereidingskrediet heeft nu nog geen financieel effect. In de begroting van 2027 zal het uiteindelijke krediet worden aangevraagd op basis van de daadwerkelijke plannen en de op dat moment huidige bouwprijzen.

13. Openbare ruimte (IBOR)

2024

2025

2026

2027

-380.000

-

-

-

Onderzoek onderhoudsvoorziening IBOR
In 2024 voeren we een analyse uit naar de voor- en nadelen van het omzetten van een reserve onderhoud kapitaalgoederen naar een voorziening onderhoud kapitaalgoederen. We hebben hier een incidenteel budget van € 30.000 voor nodig. Een belangrijk deel van het onderhoud van de openbare ruimte dekken we vanuit het exploitatiebudget ‘IBOR’ (Integraal beheer openbare ruimte). Het vastgestelde plan ‘IBOR’ vormt hiervoor de basis. Het jaarlijkse onderhoudsbudget is gemiddeld dekkend. Omdat de bestedingen in werkelijkheid fluctueren wordt het resultaat van het boekjaar toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve kapitaalgoederen. Die reserve is vrij besteedbaar en wordt ook voor andere doelen ingezet. Daar kleeft een nadeel aan. Onttrekkingen aan de reserve voor doeleinden die geen onderdeel zijn van IBOR kunnen leiden tot onvoldoende dekking voor onderhoud aan kapitaalgoederen conform het plan ‘IBOR’. Met het inrichten van een eigen onderhoudsvoorziening ‘IBOR’ op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen we het onderhoud van onze kapitaalgoederen beter borgen.

Groenbeheer/duurzame onkruidbestrijding
We stellen voor om in 2024 extra inzet te plegen op groenbeheer. Vanaf 2024 willen we een duurzame methode van onkruidbestrijding toepassen in de vorm van heet water. Met deze methode is het belangrijk al vroeg in het groeiseizoen te starten. Om met deze methode te starten investeren we eenmalig € 350.000 in extra rondes. Zo zorgen we ervoor dat het onkruid vermoeid raakt en minder snel groeit. Hierna verwachten we met het reguliere onderhoud het onkruid onder controle te houden.

Voorbereidingskrediet aanleg nieuwe weg PWN
PWN gaat het waterleidingnetwerk uitbreiden in Andijk. Voor de uitbreiding verwachten zij veel bouwverkeer welke overlast gaat veroorzaken voor de bewoners en aanwezige bedrijven in de kern. Samen met PWN onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe (tijdelijke) weg. Dit doen we met een voorbereidingskrediet van € 30.000, dit voorbereidingskrediet heeft nu nog geen financieel effect. Het college zal de raad informeren over de uitkomst. We nemen in het onderzoek mee hoe de kostenverdeling zal gaan plaatsvinden.

14. Organisatie (formatie) - Dienstverlening & Organisatie

2024

2025

2026

2027

-713.000

-640.000

-601.000

-578.000

Formatie medewerkers reisdocumenten
In 2024 tot en met 2028 ontstaat er een piek in de aanvraag van reisdocumenten. Deze ontstaat omdat in 2014 de reisdocumenten (identiteitskaart en paspoort) voor meerderjarigen 10 jaar geldig werden. Om onze inwoners op tijd van een nieuw reisdocument te kunnen voorzien hebben we voor een periode van 5 jaar extra medewerkers nodig die wij hiervoor kunnen inzetten. Dit kost € 135.000 per jaar. Hier tegenover staan extra inkomsten aan gemeenteleges.

Formatie toezichthouder basisregistratie personen (BRP)
Per 15 mei 2023 is de wettelijk taak Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA) opgenomen in de wet BRP. Dit betekent dat elke gemeente verplicht is om adresonderzoeken uit te voeren. Dit voor het beter bijhouden van de BRP en ter voorkoming en opsporing van allerlei soorten fraude. Met dit budget kunnen wij structureel inzetten op adresonderzoeken door een toezichthouder BRP. In 2023 is eenmalig € 36.000 beschikbaar gesteld door de raad. We merken dat er steeds meer adresonderzoeken bijkomen. Bij de gecontroleerde adressen blijkt ook dat er vaak OOV overtredingen worden geconstateerd. Zoals (woon)overlast, ondermijning en zorg & veiligheid casuïstiek. OOV heeft in haar personeelsbudget € 30.000 beschikbaar om tezamen met deze € 50.000 in te kunnen zetten voor een toezichthouder adresfraude en ondermijning. Door de aanpak te clusteren en het toezicht onder te brengen bij één team ontstaat een betere informatiepositie, meer inzicht in de problematiek en kan efficiënter fraude en ondermijning worden aangepakt. Hierdoor werken we verder aan het verbeteren van de veiligheid van onze inwoners.

Versterking bestuursondersteuning
Afgelopen jaar is de totale organisatie substantieel versterkt. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. Ook de ondersteuning van de burgemeester en wethouders met secretariële en adviserende kwaliteiten is verbeterd, maar nog niet toereikend. Om de bestuurskracht van de gemeente door te ontwikkelen is een verdere aanvulling met totaal € 96.000 noodzakelijk.

Facilitaire verbeteringen 
Verbeteringen in het werkcafé (verstrekken van soep) en de uitbreiding van de frequentie van de (avond)vergaderingen vraagt meer capaciteit (€ 43.000).

Formatie facilitaire zaken
Om de medewerkers in het werkcafé te kunnen voorzien van onder andere de succesvol gebleken kop soep is een cateringmedewerker aangenomen voor € 26.000 per jaar. Dit heeft gezorgd voor meer onderling, team overstijgend contact in het werkcafé. Daarnaast is het aantal vergaderingen overdag en in de avond flink, ongeveer 2 keer per week, toegenomen. Deze extra belasting in voorbereiding overdag en de bezetting in de avond tijdens vergaderingen, vraagt om extra capaciteit, kosten € 17.000 per jaar.

Inhuur beveiliging
De agressie aan de balie burgerzaken en ook telefonisch neemt in de samenleving merkbaar toe. Ook binnen de gemeente Medemblik en aan de balie is dit helaas merkbaar. Zo is een toename van het aantal meldingen zichtbaar in 2022 ten opzichte van 2021, waarbij in 5 situaties politie inzet noodzakelijk was. Ook in 2023 zijn al tientallen meldingen geregistreerd. De inzet van een beveiliger is daarom essentieel, om een veilige omgeving voor werknemers én bezoekers te creëren. Naast de inhuur van een beveiliger, is ook training van een deel van de medewerkers met publiek contact nodig voor juiste omgang met agressie en geweld. Aanvullend moeten protocollen op dit gebied geactualiseerd worden, naast het verbeteren van de inzet van het HAL team. Dit team bestaande uit een 20-tal collega's dient periodiek getraind te worden en kan ingrijpen bij ongewenst gedrag. Totale kosten beveiliging zijn € 105.000 per jaar.

Uitbreiding formatie teamleiders
Deze aanvraag komt voort uit de groei van onze organisatie, waarbij we ons ook richten op investeren in organisatie en ontwikkeling. In het kader van de organisatieontwikkeling is besloten uit te gaan van een maximale span of control van de Teamleider. Die span of control is enerzijds belangrijk voor de organisatie en de ontwikkeling.
Anderzijds heeft de sturing van de Teamleider binnen deze marge een onmiddellijke invloed op de operationele processen en resultaten en daarmee op de dienstverlening. Ondanks een zorgvuldige inschatting van personeelsbezetting en de daarbij behorende sturing, is de span of control van een aantal Teamleiders nu echt te groot geworden. Dit begint een negatieve invloed te hebben op onze operationele processen en resultaten. We willen vooral bereiken dat de effectiviteit van de inzet van capaciteit in de uitvoering wordt geborgd. Het is daarom noodzakelijk om twee extra teamleiders aan te trekken om knelpunten te voorkomen en om de dienstverlening op peil te houden. Dit kost € 219.000 per jaar.

Tijdelijke versterking management structuur
Het eerdere besluit om een adjunct directeur aan te stellen is gebaseerd op de huidige situatie binnen het managementteam van onze organisatie. Het doel is te groeien naar een eenhoofdige directie, dat samen met een stevig SMT team de strategische sturing van de organisatie vormt. Die ambitie kunnen wij nog niet realiseren per januari 2024. Realistisch is dat een nieuwe (vaste) secretaris begin 2024 kan worden geïnstalleerd. Om deze voldoende in te werken en te ondersteunen in de beginperiode is het verstandig het dienstverband van de adjunct-secretaris tot 1 mei 2024 te verlengen, hiervoor is een budget gereserveerd van € 47.000.

15. Organisatie (formatie) - Samen leven en ondersteuning

2024

2025

2026

2027

-487.000

-786.000

-786.000

-786.000

Formatie armoedebeleid en vroeg signalering
Onderzoek wijst uit dat de financiële gezondheid van inwoners effect heeft op hun lichamelijke en geestelijke welzijn. Om schulden en lichamelijke en geestelijke problemen te voorkomen, willen we meer investeren in armoedebeleid en schuldhulpverlening. Deze aanvraag is ook in lijn met de kaders van het rijk en het verzoek van de raad (o.a. motie aanpak vroeg signalering schuldenproblematiek). Dit kost € 187.000 per jaar.

Formatie dierenwelzijn
In meerdere wetten (BW, Wet Dieren, Wet Natuurbescherming) is bepaald dat iedereen verplicht is een dier in nood te helpen. Op dit moment voeren we de wettelijke taken onvoldoende uit, er zijn geen vastgestelde kaders en onvoldoende afstemming met de organisaties die noodopvang voor dieren beheren. De financiële verplichtingen zijn niet goed vastgelegd, waardoor er knelpunten ontstaan. Daarnaast speelt dat we momenteel overleggen met de Westfriese gemeenten over het ontbreken van wettelijk verplichte noodopvang van gehouden dieren. Er is behoefte aan een gebouw, verzorgingsmiddelen en personeel. Indien dit regionaal gerealiseerd wordt, zijn hiervoor middelen nodig in de jaren vanaf 2024/2025. Voor 2024 vragen we € 98.000 aan, zodat we kunnen starten met voldoen aan onze wettelijke taak voor huisvesting. We huren in 2024 expertise in om deze inhaalslag te maken. In 2024 volgt de analyse om te komen tot dat wat structureel nodig is vanaf 2025. We onderzoeken hierin regionaal of dit ambtelijk door één beleidsmedewerker uitgevoerd kan worden, financieel gedragen door de Westfriese gemeenten.
Ten derde is er geen structureel budget voor de wettelijke verplichte ritten van de dierenambulance. Hier geven we gemiddeld € 3.000 aan. Dit bedrag vragen we structureel aan.
Stijging taakstelling nieuwkomers
We hebben een wettelijke verplichting rondom het huisvesten en begeleiden van mensen (nieuwkomers) met een status/verblijfsvergunning. In 2023 zien we bijna een verdubbeling van dit aantal ten opzichte van 2022. De taakstelling loopt op van 68 in 2022 naar 132 in 2023. De verwachting is dat deze stijging in 2024 doorzet. Per nieuwkomer ontvangen we een budget voor het inburgeringstraject. Hierin zijn niet de kosten voor de extra werkzaamheden van onze eigen professionals, met name de inburgeringsconsulenten en maatschappelijk werkers, verwerkt. Met de huidige bezetting is dit niet haalbaar. Op dit moment zijn er 3 consulenten inburgering/bijzondere bijstand. Door de stijging van het aantal statushouders hebben we extra fte nodig. We vragen structureel € 80.000 en een incidenteel projectbudget van € 25.000 om ons voor te kunnen bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid. In 2024 kunnen deze kosten gedekt worden uit de incidentele middelen die we hiervoor van het Rijk hebben ontvangen.

Wijkgericht werken
In het beleid staat de beweging van zorg naar gezondheid centraal. Dat betekent dat we meer gaan inzetten op preventie, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat inwoners intensievere ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat we sterke uitvoerende teams nodig hebben, die wijkgericht werken, kennis hebben van het voorliggend veld en waar nodig zelf lichte ondersteuning kunnen bieden. Zorg- en vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en de teams van de gemeenten kennen elkaar en weten elkaar hierdoor te vinden. Enerzijds halen we de kennis van onze partners naar binnen, anderzijds zorgen we dat we meer zichtbaar zijn daar waar dat nodig is. Op dit moment hebben de professionals in het team sociaal domein onvoldoende tijd en ruimte om deze rol te vervullen. Om beter in te zetten op preventie en het voorliggende veld is de volgende versterking nodig:
Jongerenwerk: Om meer jongeren te kunnen bereiken en coachen, om daarmee specialistische inzet te kunnen voorkomen is uitbreiding nodig voor het jongerenwerk. Hiervoor vragen we structureel € 188.000. Wanneer er meer inzet komt op coaching ter voorkoming van jeugdhulp, is er een SKJ-registratie nodig en daarmee voldoende opleidingsbudget om dit te faciliteren.
Opbouwwerk: Opbouwwerk kan op dit moment onvoldoende inspelen op de initiatieven van de inwoners. Door uitbreiding van de formatie kunnen de krachten van inwoners beter benut worden, wordt eenzaamheid voorkomen en kan ingezet worden op inclusie. Hiervoor vragen we structureel € 138.000.
Maatschappelijk werk: Zowel de verhoogde taakstelling van nieuwkomers als het meer wijkgericht werken legt een vergrote druk op de beschikbare capaciteit van maatschappelijk werk. Om deze redenen vragen we structureel € 80.000 budget aan.
Werkbudget professionals in de wijk: Op dit moment hebben de professionals van ‘Beperkt budget’ geen budget voor PR activiteiten, huur locaties etc. Dit is cruciaal bij het zichtbaar zijn in de wijk, dichtbij en laagdrempelig voor de inwoners en voor het ondersteunen van inwoners bij het opstarten van buurtinitiatieven. Dit kost structureel € 25.000.
Door de druk op de huidige arbeidsmarkt stellen we een fasering voor. In 2024 starten we met de werving. Hierdoor kunnen we vanaf 2025 op volle kracht aan het werk.

16. Organisatie (formatie) - Ruimte

2024

2025

2026

2027

-78.000

-78.000

-78.000

-78.000

Formatie regelanalist
Met de invoering van de Omgevingswet krijgt de gemeente nieuwe taken. Tijdens het voorbereidings- en implementatieproces krijgen we steeds meer inzicht. Uit de verdere uitwerking van het Omgevingsplan blijkt dat de rol van een regelanalist belangrijk is. Als gevolg van de overgang naar het Omgevingsplan is er behoefte aan een regelanalist. Hiermee hebben we nog geen rekening gehouden in de formatie, de kosten zijn € 65.000 per jaar. De regelanalist is verantwoordelijk voor het opstellen, controleren en registreren van toepasbare regels in het Omgevingsplan. Voorheen stelden we eenmalig regels op voor het bestemmingsplan, die van kracht waren zolang het bestemmingsplan gold. Bij het Omgevingsplan werken we echter met een centraal regelmagazijn, waarbij regels van toepassing zijn in specifieke gebieden. Dit betekent dat één regel op meerdere plaatsen van toepassing kan zijn. Het is daarom belangrijk dat de toepasbare regels goed zijn, omdat dit leidt tot betere dienstverlening en kwaliteit van processen naar inwoners en ondernemers. Het beheer van deze regels vereist nieuwe expertise en is een doorlopend en structureel proces binnen de organisatie vanwege de Omgevingswet. Onze huidige formatie is niet voldoende om deze extra taak op te vangen. Als de gemeente deze taak niet op zich neemt, kan dit leiden tot foutieve of niet-ingediende aanvragen.

Opvang Oekraïense ontheemden
Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne in februari 2022 is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. De gemeente Medemblik geeft uitvoering aan de Rijksopdracht met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden door de Oekraïners op te vangen in twee gemeentelijke opvanglocaties en bij gastgezinnen. Medemblik vangt ongeveer 450 Oekraïners op. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang van deze groep vluchtelingen wordt verlengd tot 4 maart 2025 en mogelijk tot 4 maart 2026. Het is ongewis hoe lang de oorlog in Oekraïne en de opvang zal voortduren. Op basis van de Bekostigingssystematiek die nu bekend is zou gemeente Medemblik € 5,5 miljoen voor deze opvang kunnen ontvangen. Er zijn echter geluiden dat de bekostigingsregeling opnieuw herzien gaat worden. De garantie is echter dat de bekostiging wél de gemaakte kosten zal dekken. Ons voorstel is daarom om uitsluitend de verwachte uitgaven op te nemen en daar tegenover het zelfde bedragen aan inkomsten te begroten. Onderdeel van deze kosten zijn de kosten voor inhuur, die verlengd wordt tot einde van het project. De gemeente heeft ervoor gekozen om de organisatie, coördinatie en begeleiding van deze opvang door inhuur te realiseren om zo de reguliere organisatie niet te belasten. Voor de verlengde opvang wil de gemeentesecretaris (en tevens ambtelijke opdrachtgever) deze ingehuurde inzet verder continueren tot einde project.

17. Organisatie (overige)

2024

2025

2026

2027

-417.000

-264.000

-264.000

-264.000

Samenhangende Objecten Registratie (SOR)
De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een door het Rijk opgelegde wettelijke taak om te komen tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. De verschillende (geo) basisregistraties (zoals BGT, BAG en WOZ) moeten in samenhang worden beheerd. De enige ontbrekende schakel in dit geheel is de WOZ-objectenregistratie, mede ook voor het (moeten) realiseren van de WOZ-objectenkaart. Bovendien is een voorwaarde voor het goed functioneren van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de samenhangende objectregistratie (SOR) volledig actueel, juist en nauwkeurig is. Dit kost incidenteel € 125.000. In de jaren na 2024 is € 15.000 structureel meegenomen.

Piketdienst communicatie
We vinden het belangrijk dat bij crises met maatschappelijke impact buiten kantooruren communicatieve ondersteuning beschikbaar is. Hiervoor stellen we een piketdienst communicatie in. Gemeenten en veiligheidsregio’s krijgen een steeds prominentere rol bij de aanpak van maatschappelijke crises. Deze prominentere rol heeft ook effect op de urgentie om crisiscommunicatie op lokaal niveau buiten kantooruren te organiseren. Zo stellen wij onszelf in staat om als moderne gemeente bij crisissituaties inwoners en andere belanghebbenden te informeren en betekenisvol te kunnen communiceren. We vragen hiervoor € 14.000 per jaar.

Applicatierationalisatie
Gemeente Medemblik maakt voor haar dienstverlening gebruik van ca. 300 applicaties. Mede door decentrale inkoop vanuit afdelingen is een lastig te beheersen geheel van functionaliteiten, contracten en gebruikers ontstaan. Dit project heeft tot doel het applicatielandschap in kaart te brengen en per applicatie de toekomststrategie te bepalen. Voor dit project is een incidenteel budget van € 42.500 begroot.

Data gedreven Werken: Opzetten en inrichten van een dataportaal
Het opzetten van een gemeentebreed professioneel dataportaal voor het leveren van managementinformatie, dashboards en overzichten voor het maken van gemeentebrede beleidsondersteuning en sturingsvraagstukken. Team Informatiemanagement wil in samenwerking met bestuur, directie en domeinen een dataportaal gaan opzetten en onderhouden. Daarmee kan data worden beschikbaar gesteld aan de organisatie om te nemen beleidsmatige en sturingsbeslissingen nog beter te kunnen onderbouwen. Dit beheerplatform is randvoorwaardelijk voor het Sociaal Domein, voor 'Sociaal Domein in Balans', onderdeel 'Realiseren en implementeren dashboards'. We vragen hiervoor € 25.000 per jaar.

Uitbreiden opleidingsbudget
Gebaseerd op het huidige aantal medewerkers is er een vast bedrag van € 500 per persoon voor opleidingskosten beschikbaar. Dit bedrag is niet toereikend om zelfs een korte cursus van één dagdeel te bekostigen. Het gemiddelde opleidingsbudget bij gemeenten van vergelijkbare grootte ligt rond € 1.150 per persoon, zoals te vinden is in de beschikbare benchmarks van het AenO fonds. Uitgangspunt van de organisatie ontwikkeling is investeren in onze medewerkers. Met het verhogen van het opleidingsbudget naar gemiddeld € 1.000 per persoon, dit is € 210.000 per jaar, kunnen we investeren in medewerkers die door de veranderende arbeidsmarkt soms op een minder ervaren niveau binnen komen. Verder kunnen we door te investeren in medewerkers de uitstroom van personeel beperken en ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van onze medewerkers op het juiste niveau blijven. Door hen de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen, kunnen we als organisatie beter inspelen op de veranderende behoeften en eisen van onze sector. Een verhoogd opleidingsbudget zal ons in staat stellen om een breder scala aan opleidingsmogelijkheden aan te bieden, waaronder langere cursussen, workshops, conferenties en andere relevante ontwikkelingsprogramma's. Dit zal niet alleen de professionele groei van onze medewerkers stimuleren, maar ook bijdragen aan hun motivatie, tevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Daarnaast willen we benadrukken dat het beperken van de uitstroom van personeel niet alleen kostenbesparend kan zijn, maar ook van grote waarde is voor het behouden van de expertise en ervaring binnen onze organisatie. Dit zal op de lange termijn de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komen.

Functie herwaardering
In 2023 is een incidenteel budget toegekend voor de kosten van het actualiseren van het functiehuis door een gespecialiseerd bureau. We realiseren ons dat het niet alleen belangrijk is om de functiebeschrijvingen en functie-eisen te updaten, maar ook om ervoor te zorgen dat het functiehuis marktconform is en aantrekkelijk blijft voor potentiële nieuwe medewerkers. Het actualiseren van het functiehuis leidt niet alleen tot een verbeterde interne structuur en functiebeschrijvingen, maar ook tot een positieve impact op ons employer branding en onze wervingsinspanningen. Na de actualisatie van het functiehuis kan naar aanleiding van de functiebeschrijvingen naar voren komen dat het nodig is om, in voorkomende gevallen, functieschalen te herzien en te verhogen om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de marktwaarde van de functies. Of dit aan de orde is en in welke mate is op dit moment nog niet in te schatten. De structurele effecten om eventuele verhogingen van de functieschalen op te vangen zijn nog niet in te schatten en worden als p.m. post aangekondigd.

18. Ruimtelijke ontwikkeling

2024

2025

2026

2027

-593.000

-613.000

-633.000

-779.000

Contributieverhoging P10
Gemeente Medemblik is lid van de P10. De P10 is een samenwerking van 31 grote plattelandsgemeenten in Nederland. De P10 is één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen, waaronder de landelijke en Europese politie. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries. Eind 2022 stemde het Algemeen Bestuur van de P10 in met de contributieverhoging naar € 15.000 en het bedrag vanaf 2024 jaarlijks te indexeren met € 5.000. Motivatie voor de contributieverhoging dat in de afgelopen jaren de P10 sterk is gegroeid tot inmiddels 31 leden en steeds vaker door het Rijk, de VNG en andere relevante organisaties gevraagd om ergens te praten. Ook liggen er grote opgaven in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering, stikstofcrisis en gebrek aan ruimte. Met deze contributieverhoging kan de kernorganisatie versterkt worden als gevolg uitbreiding van de organisatie en de extra taken die op de P10 afkomen vergrote opgaven van het landelijk gebied vanuit Europa en het Rijk.

Gemeentelijke Bijdrage LEADER West-Friesland
Er is jaarlijks een eigen bijdrage van € 46.000 nodig om als regio Westfriesland in aanmerking te komen voor LEADER subsidie, een Europese subsidie dat voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau.

Verhoging dotatie onderhoudsvoorziening
We actualiseren het meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gebouwen 2023-2042. De dekking voor de onderhoudskosten wordt gevonden in de voorziening onderhoud en voor een gedeelte in de eigen begroting. Het gaat hier om kosten die worden gemaakt om het vastgoed in oorspronkelijke staat te houden, zodat het naar behoren kan functioneren. Momenteel bedraagt de dotatie € 708.000 over de periode 2016-2025. Voor 2023-2042 is de gemiddelde dotatie berekend op € 1.342.000. De huidige dotatie 2024-2042 dient jaarlijks te worden opgehoogd met € 634.000 om te kunnen blijven voldoen aan het in stand houden op een sober- en doelmatig niveau (conditieniveau 3). In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met het eventuele resterende saldo van de voorziening over 2023.

Gemeentelijke Bijdrage activiteitensubsidie STEM Waterweken
De raad draaide in de periode 2021-2023 drie maal een voorgestelde bezuiniging op de activiteitensubsidie Waterweken Medemblik grotendeels terug door middel van amendementen. Ondanks de amendementen dreigt het evenement, dat oorspronkelijk een gemeentelijk evenement was, alsnog om financiële redenen te verdwijnen vanaf 2025. De organisatie, bestaande uit vrijwilligers, liet bij de begroting 2023 via een schriftelijke inspraakreactie al weten financiële duidelijkheid te willen hebben of het evenement kan voortbestaan vanaf 2025. Hiervoor wenst de organisatie een subsidie van € 30.000.
We stellen voor om in 2025 het budget van het amendement 'Het gaat niet altijd het putje in van € 25.000 en vanaf 2026 het budget van € 20.000 uit het amendement 'Het tientje ook vanaf 2026 goed besteed' volledig te bestemmen voor de activiteitensubsidie Waterweken Medemblik. Daarnaast het budget 'subsidie bevordering toerisme' structureel te verhogen zodat vanaf 2025 een jaarlijks een activiteitensubsidie van € 30.000 aan STEM Waterweken verstrekt kan worden.

Investeringskrediet herinrichting Tripkouw
De Tripkouw in Midwoud dient heringericht te worden. Dit omdat de gehele verharding aan groot onderhoud toe is. De fundering is op meerdere plekken in slechte staat waardoor verzakkingen blijven ontstaan. Binnen het ontwerp wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving. Het participatietraject wordt opgestart op het moment dat de begroting is vastgesteld en de middelen beschikbaar zijn. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor dit project, waaronder de subsidie Kleine Infrastructuur van de provincie Noord-Holland. We vragen een investeringskrediet van € 2.616.000, deze wordt in 20 jaar afgeschreven (dit is € 131.000 per jaar).

Indexatie projecten openbare ruimte
De voor de projecten Openbare Ruimte vastgestelde kredieten (zowel voorbereidings- als investeringskredieten) dienen geïndexeerd te worden. De kredieten zijn veelal een aantal jaren geleden vastgesteld, inmiddels zijn de prijzen gestegen. Door een actueel krediet kunnen de openbare ruimte projecten doorgang vinden en zo bijdragen aan het verduurzamen en vergroening van de leef-, werk- en woonomgeving en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De structurele effecten zijn nog niet in te schatten en worden als p.m. post aangekondigd.

19. Sociaal domein

2024

2025

2026

2027

-522.000

-57.000

-85.000

-85.000

Regionale aanbesteding Wmo en Jeugdhulp
De regionale aanbesteding Wmo en Jeugdhulp borgt de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning die we als gemeente aan onze inwoners moeten bieden onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2024 en verder. Eind 2022 is de aanbesteding gestart.
Het gaat om de volgende inkooptrajecten:

  • Specialistische jeugdhulp (segment B)
  • Hoog specialistische jeugdhulp (segment C)
  • Pleegzorg
  • Ernstige Dyslexie (ED)
  • Wmo
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Sociaal medische advisering

Ten behoeve van de aanbesteding is een regionale projectorganisatie opgericht. De bijdrage voor Medemblik voor de regionale projectorganisatie bedraagt in 2024 € 50.000 en is eenmalig: tot de start van de nieuwe aanbesteding in 2025. Een goede en zorgvuldige implementatie draagt bij aan een snelle start van zorg en een goed proces. In de implementatiefase is meer inzet nodig van Wmo consulenten, Jeugdhulpverleners, Kwaliteitsmedewerkers, ICT en administratie. Zij moeten zich dan een nieuwe werkwijze en tarifering eigen maken en implementeren in de systemen. Om de implementatie in goede banen te leiden is tijdelijke uitbreiding van capaciteit nodig, voor een budget van € 60.000 in 2024 en € 20.000 in 2025.

JOGG
JOGG werd tot nu toe met incidentele middelen bekostigd. Vanaf 2024 willen we JOGG structureel onderdeel laten zijn van de begroting, dit kost € 80.000 per jaar. Een deel kan bekostigd worden uit de middelen die voor dit doel in de regeling Brede SPUK beschikbaar worden gesteld. Voor 2024 en 2025 is de dekking € 48.000 per jaar.

Consultatiebureau Wervershoof
Het college heeft het uitgangspunt dat het consultatiebureau in Wervershoof behouden blijft. De afgelopen periode is gezocht naar de best passende oplossing, mogelijk kan het consultatiebureau in de Schoof worden gehuisvest. Mocht dit niet lukken dan zien we voor nu geen andere mogelijkheden dan een andere plek binnen het gezondheidscentrum.
Het huurcontract tussen het consultatiebureau (de GGD) en de verhuurder van het gezondheidscentrum loopt af. In de tweede helft van 2024 moet de huidige ruimte van het consultatiebureau worden opgeleverd. Om commerciële redenen biedt de verhuurder geen mogelijkheid om op het consultatiebureau op de begane grond te behouden. Binnen het AB van de GGD is afgesproken dat verbouwingen en verhuizingen van consultatiebureaus door de betreffende gemeente worden betaald. Gezien bovenstaande wordt Medemblik geconfronteerd met kosten voor behoud van een consultatiebureau in Wervershoof. De verhuurder biedt de mogelijkheid om op de derde verdieping het consultatiebureau te huisvesten. De investering die nodig is voor de verplaatsing bedraagt € 300.000. Daarnaast hebben we te maken met € 30.000 projectkosten (projectkosten, meubilair en ICT). Er zijn in het dorp weinig huisvestingsmogelijkheden binnen de ruimte van de opzegtermijn.
De bestaande huurkosten van € 17.000 worden mogelijk verhoogd door afname van meer m2 naar de eisen van deze tijd. De eventuele huurstijging is naar schatting ongeveer € 5.000 per jaar.

Pilot taskforce Zorgfraude
Landelijk stijgt het aantal meldingen van zorgfraude. Een Taskforce Zorgfraude, waarbij interne en externe ketenpartners een gezamenlijke aanpak van zorgfraude opzetten en hanteren, kan helpen om zorgfraude tegen te gaan. In 2024 willen we een dergelijke Taskforce in pilot-vorm opzetten. De Taskforce Zorgfraude kan grotendeels vanuit bestaande formatie worden georganiseerd, maar heeft voor de volgende zaken € 50.000 budget nodig:

  • voor het laten doen van extern onderzoek naar zorgaanbieders (bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering);
  • voor participatietrajecten;
  • voor communicatiemiddelen.

Bij goed resultaat en besluit tot voortzetting van de Taskforce, wordt aanvullend budget aangevraagd.


20. Sport

2024

2025

2026

2027

-216.000

-216.000

-216.000

-216.000

Groot onderhoud Sportvelden
Eén van de hoofddoelen is: het hebben van toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners. Sportverenigingen zijn veel meer dan alleen een club waar je sport. Het is een sociaal maatschappelijk baken in iedere kern. Daar waar je relaties opbouwt, jezelf ontwikkeld en je door actief bezig te zijn werkt aan je gezondheid. Daarom zijn goede voorzieningen, in dit geval velden, essentieel om op een goede manier je sport te kunnen beoefenen. Wij vragen een jaarlijks bedrag van € 60.000 structureel. Daarnaast is voor de komende vier jaar € 156.000 nodig om de renovaties van de velden in 2027 te kunnen bekostigen. In dat jaar moeten veel sportvelden gerenoveerd worden. Daar is in een eerder stadium geen rekening mee gehouden. Zonder deze verhoging redden we het om de sportvelden te renoveren tot 2027 en een deel van de velden in 2027. Om dit gat op te vangen is het voorstel het nu al te spreiden. Na 2027 zal de structurele verhoging van € 60.000 per jaar voldoende zijn voor de renovatie van de velden.

21. Toezicht en veiligheid

2024

2025

2026

2027

-30.000

-

-

-

Wet Politiegegevens
Om de wettelijke vereisten op grond van de Wet politiegegevens zorgvuldig te implementeren hebben wij een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan stelt als doel om gereed te zijn voor de externe audit in 2025 waarbij onze organisatie wordt getoetst aan de eisen die de Wet Politiegegevens stelt aan een organisatie met een Boa- functie. Om dit verbeterplan adequaat uit te voeren is in 2024 een verhoogde bijstelling van het budget 'Wet Politiegegevens (Wpg)' benodigd. Met het aanvullende budget van € 30.000 worden de kosten gedekt voor de inhuur van een externe Wpg projectleider die het gemeentelijke projectteam begeleidt, stuurt op realisatie van de mijlpalen uit het verbeterplan en zorgt voor implementatie van de op te leveren producten.

22. Overige

2024

2025

2026

2027

-209.000

-188.000

-201.000

-201.000

Cultuurbeleid
Een levendige cultuursector zorgt voor een plezierige woonomgeving en vitale inwoners. In 2019 hebben we voor het eerst cultuurbeleid 2019-2023 opgesteld met een budget van ruim € 200.000 dat grotendeels daarna geschrapt is vanwege noodzakelijke bezuinigingen. De cultuurnota wordt eind 2023 geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid vragen wij middelen aan voor een deel van de ambities. Met dit uitvoeringsbudget kan de culturele infrastructuur meer met elkaar worden verbonden en kan brede cultuurdeelname onder inwoners worden bevorderd. Zonder dit budget kunnen we geen uitvoering geven aan de cultuurnota. We stellen voor om in 2024 te starten met een uitvoeringsbudget van € 50.000. Dit uitvoeringsbudget heeft de cultuurcoördinator nodig om de culturele infrastructuur te versterken en met elkaar te verbinden bijvoorbeeld in de vorm van culturele evenementen of educatieve projecten waar inwoners actief bij worden betrokken. We gebruiken 2024 om een uitvoeringsplan te maken en komen indien nodig terug met een aanvraag nieuw beleid vanaf 2025.
Daarnaast vragen we een verhoging van het subsidiebudget van € 65.000 om tegemoet te komen aan subsidieaanvragen, o.a.. van het oorlogsmuseum, welke voldoen aan de subsidiekaders en voorzien zijn van de meerjarig onderbouwd financieel plan.

Verhoging contributie VNG
De algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 14 juni 2023 besloten contributie vanaf 2024 te verhogen met € 4.000.

Investeringskrediet Vervanging verkeersborden
Op dit moment voldoet een groot deel (40%) van onze verkeersborden niet aan de wettelijke norm. Deels overschrijden zij de voorgeschreven levensduur van 20 jaar, ofwel voldoet de voorgeschreven reflectiewaarde niet meer. Hierdoor lopen wij het risico op aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld ongevallen. Dit risico is de noodzaak om deze verkeersborden te vervangen, en hiermee weer te voldoen aan de wettelijke verplichting als wegbeheerder.
We voeren dit project in 2 jaar uit. We ronden af in 2025 zodoende schrijven we vanaf 2026 de kosten, € 13.000 per jaar, in 20 jaar af conform ons afschrijvingsbeleid. We onderzoeken de mogelijkheden voor recycling.

Verbeterde dienstverlening door data-uitwisseling
Onze softwareleverancier heeft de applicatie Openburgerzaken ontwikkeld. Met deze uitbreiding van ons pakket in burgerzaken kunnen we communiceren met andere partijen voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Met deze eerste uitbreiding kunnen we onder andere de communicatie met de woningbouwvereniging(en) binnen onze gemeente gaan oppakken. We verbeteren hiermee onze dienstverlening aan onze inwoners. Zo zal het hiermee mogelijk zijn om uittreksels online aan te vragen (een bezoek aan het gemeentehuis is dan niet meer nodig). Of dit leidt tot minder werk aan de zijde van de gemeente is nu nog niet goed in te schatten. Het bedrag is in het eerste jaar (2024) € 20.000, dit is € 5.000 hoger vanwege de implementatiekosten van het systeem, dan de kosten vanaf 2025 en verder.

Investeringskrediet vervanging voertuigen
In 2024 moeten voor verschillende gemeente brede taken vervoermiddelen worden aangeschaft. Dit betreft geen uitbreiding van het wagenpark. Dit betreft een personenauto van € 45.000 en vervanging van 2 zout strooivoertuigen van € 102.500 per stuk. We vragen daarvoor € 250.000 extra op het standaard krediet voor vervanging van materieel. Deze voertuigen zijn verouderd (hebben de afschrijvingstermijn ruim overschreden), zijn in slechte technische staat of voldoen niet aan de duurzaamheidsvereisten die we daar tegenwoordig aan stellen. De voertuigen zijn daarmee duurder in wegenbelasting, reparatie en onderhoud en in strijd met het duurzame imago en doelstellingen van onze gemeente. De kostenbesparing van wegenbelasting, reparatie en onderhoud komt voor deze investering uit op € 3.000 op jaarbasis. Met deze kostenbesparing is bij dit voorstel rekening gehouden. Deze voertuigen worden vervangen door voertuigen die zo duurzaam mogelijk zijn (elektrisch waar mogelijk).
Daarnaast wordt voor € 50.000 een pilot gestart met bakfietsen bij de Buitendienst. Het is namelijk de verwachting dat voor bepaalde werkzaamheden een bakfiets een goed en vooral duurzaam alternatief is. Indien de bakfietsenpilot een positief resultaat laat zien, zal het aantal voertuigen van het wagenpark verminderd worden/vervangen worden door bakfietsen en zal dit in het meerjarenplan voor ons materiaal en materieel worden opgenomen. Bij dit krediet hoort een totale afschrijvingslast van € 34.000 structureel.

Bescherming en instandhouding erfgoed
In 2018 heeft de raad aan het college gevraagd of de 21 objecten die van de provinciale monumentenlijst werden afgevoerd te inventariseren en zo nodig op te nemen in een gemeentelijke monumentenlijst. Begin 2019 wees de gemeente 17 objecten tot gemeentelijk monument en 3 objecten als karakteristiek pand aan. In het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2021/2022 is vanuit de pijler beheer en onderhoud een financiële subsidie regeling als toekomstige actie opgenomen. Met deze financiële regeling willen we eigenaren van gemeentelijke monumenten helpen erfgoed te behouden en versterken, dit kost € 20.000 per jaar. Omdat het erfgoedbeleid inzet op de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst met 10 objecten per jaar, herijken we in 2026 of budget hiervoor toereikend is.

Bijdrage St. Ondernemersfonds Medemblik
In 2019 startte we met de SOM op basis van OZB-bijdrage niet woningen. Sindsdien zijn de aanvragen in aantallen en omvang bij het ondernemersfonds toegenomen. We zien dat deze aanvragen een goede bijdrage leveren aan de versterking van het ondernemersklimaat. Het bedrag wat beschikbaar is komende jaren kan groeien met de ambities van het fonds en er liggen plannen klaar die alleen met een hogere bijdrage gerealiseerd kunnen worden. We stellen daarom voor de bijdrage voor SOM structureel te verhogen met € 35.000 naar een nominaal bedrag van € 150.000 per jaar.

Financieel plan Medemblik
De financiële uitdaging voor 2026 is groot en maakt duidelijk dat het maken van verdergaande keuzes strikt noodzakelijk is. Op basis van het rapport ‘Begrotingsanalyse en procesadvies’ uit 2022 wordt het begrotingsproces 2025 proces opgestart om een perspectief te creëren hoe de gemeente een structureel en reëel begrotingsevenwicht vanaf 2026 kan verwezenlijken. Voor dit proces is een budget nodig van € 50.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35