Overzichten

EMU-saldo

EMU-saldo

In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product.

De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is.

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves

-6.534

-1.235

1.614

-5.974

-6.263

Afschrijvingen

6.888

7.319

7.837

8.201

8.343

Stortingen in voorzieningen

1.822

2.176

2.532

3.191

3.191

Investeringen

-10.217

-13.840

-15.082

-9.573

-4.769

Opbrengsten grondexploitatie

-904

-634

-631

-634

-633

Uitgaven ten laste van voorzieningen

-3.676

-4.827

-6.957

-6.388

-5.671

Berekend EMU-saldo

-12.621

-11.042

-10.687

-11.177

-5.802

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35