Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2024 gaf de raad de volgende kaders mee:

  • We indexeren de opbrengsten van belastingen en heffingen met 3,0 % (prijsstijging).
  • We verhogen belastingen trendmatig.
  • Voor leges, riool en afval heffen we, indien mogelijk en acceptabel, kostendekkende tarieven.

We leggen de raad 30 november 2023 ons voorstel voor aanpassing van de belastingverordeningen 2024 voor.

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35