Overzichten

Incidentele baten en lasten 2024-2027

Incidentele baten en lasten 2024-2027

Taakveld

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1

0.4 Overhead

Vervanging verouderde software

-50

-50

We moeten verouderde software vervangen. Vanwege de veiligheid dienen systemen met regelmaat verbeterd, of vervangen, te worden. Dit brengt incidentele kosten mee. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding of implementatiekosten. We verwachten tot 2026 hiermee bezig te zijn.

Informatieveiligheid

-50

-

-50

-

-

-

-

-

0.4 Overhead

Medemblik academie

-148

Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling willen we een management development traject voor leidinggevenden. Daarnaast willen we, aanvullend op de Westfriesland academie, voor 2 jaar een Medemblik academie vormgeven. Deze Medemblik academie investeert in medewerkers. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt; een Unique Selling Point (USP) in onze arbeidsmarktcommunicatie.

0.4 Overhead

Wet Open Overheid (WOO)

-67

-68

-68

We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026.

0.4 Overhead

Applicatierationalisatie

-43

We starten een project om ons applicatielandschap in kaart te brengen. We bepalen voor elke applicatie de toekomststrategie. Hiermee werken we toe naar een beter beheersbaar applicatielandschap.

0.4 Overhead

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

-125

We investeren in de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een door het Rijk opgelegde wettelijke taak om te komen tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. De verschillende basisregistraties (o.a. BGT, BAG en WOZ) moeten in samenhang worden beheerd. Daarnaast is een voorwaarde voor het goed functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de SOR volledig actueel, juist en nauwkeurig is.

0.4 Overhead

Tijdelijke versterking management structuur

-57

We willen toegroeien naar een eenhoofdige directie die samen met het strategisch managementteam (SMT) de strategische sturing van de organisatie vormt. Dit lukt nog niet per januari 2024. We stellen daarom voor om de tijdelijke functie van adjunct directeur te verlengen tot uiterlijk 1 mei 2024. Dit leidt tot versterking van ons managementteam, waardoor we beter zijn uitgerust om onze strategische doelstellingen te bereiken en om de overgang te maken naar een eenhoofdige directie.

Organisatie

-439

-

-68

-

-68

-

-

-

0.4 Overhead

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

-25

Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. Het is de verwachting dat dit project in 2024 nog niet wordt afgerond. Indien nodig vragen we later voor 2025 nog aanvullend budget.

Ruimtelijke ontwikkeling

-25

-

-

-

-

-

-

-

0.1 Bestuur

Financieel plan Medemblik

-50

Om een perspectief te creëren hoe de gemeente een structureel en reëel begrotingsevenwicht vanaf 2026 kan verwezenlijken willen we een financieel plan opstellen.

0.2 Burgerzaken

Verbeterde dienstverlening door data-uitwisseling

-5

We breiden onze applicatie voor burgerzaken uit. Dit brengt implementatiekosten met zich mee. Met deze uitbreiding kunnen we met andere partijen persoonsgegevens uitwisselen. Hiermee kunnen we onder andere de communicatie met woningbouwverenigingen gaan oppakken. Hierdoor wordt het voor inwoners mogelijk om online uittreksels aan te vragen, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet langer nodig is. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan onze inwoners.

Overig

-55

-

-

-

-

-

-

-

Programma 2

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud sportvelden

-40

-120

Volgens ons beleid voor onderhoud sportvelden zetten we de reserve sportvelden in om het groot onderhoud te betalen. We werkten de planning bij. Per jaar voeren we groot onderhoud uit bij de volgende velden:
2024: Handbalveld Sporting Andijk
2026: voetbalvelden FC Medemblik en MOC

Groot onderhoud sportvelden

-40

-

-

-

-120

-

-

-

5.2 Sportaccommodaties

LTA - Gymzaal Wognum

-10

In september 2020 besloot de raad om de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum nog twee jaar in stand te houden. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt over de toekomst van de gymzaal. Een van de scenario’s is de overname van de gymzaal door de verenigingen die gebruik maken van deze zaal. Dit past ook binnen de kaders van het LTA. We plannen om vanaf 2025 accommodaties over te dragen.

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

LTA - Binnensportaccommodaties

-50

We zien een aantal ontwikkelingen op ons afkomen voor binnensportaccommodaties. Om dit te kunnen toetsen op haalbaarheid inclusief een participatietraject, is budget nodig.

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

Herijking subsidiebeleid

-40

We willen het subsidiebeleid herijken, met als basis het Lange termijn accommodatiebeleid (LTA) en het meerjarenbeleidsplan sociaal domein. Hiervoor is budget nodig voor externe expertise en het volgen van een participatietraject.

Accommodaties en voorzieningen

-100

-

-

-

-

-

-

-

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

Opvang Oekrainse ontheemden

-3.079

3.079

-3.233

3.233

-3.395

3.395

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang wordt verlengd tot maart 2025 en mogelijk tot maart 2026. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken.

Organisatie

-3.079

3.079

-3.233

3.233

-3.395

3.395

-

-

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

Stijging taakstelling nieuwkomers

-30

We hebben een wettelijke verplichting rond het huisvesten en begeleiden van nieuwkomers met een status/verblijfsvergunning. In 2023 zien we bijna een verdubbeling t.o.v. 2022. Voor iedere nieuwkomer ontvangen we budget voor het inburgeringstraject. Hierin zijn de kosten voor ons eigen personeel niet meegenomen. Naast structureel budget voor extra formatie, nemen we een incidenteel projectbudget op om ons voor te bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid.

7.1 Volksgezondheid

Consultatiebureau Wervershoof

-330

Het consultatiebureau in Wervershoof huurt ruimte in het GOED. Door verplaatsing van de huisartsen naar de begane grond moet het consultatiebureau verhuizen. De verbouwingskosten en aanpassing komen voor rekening van de gemeente in verband met de verplichting om deze taak uit te voeren. Eerder heeft de raad ingestemd met het voorstel van de GGD HN om de uitvoeringskosten van JGZ-consultatiebureaus te bekostigen. We verstrekken daarom een incidentele bijdrage voor de verplaatsing en de projectkosten.

Sociaal domein

-360

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3

7.4 Milieubeheer

Klimaatadaptatie

-7

-13

-13

We zetten incidenteel extra in op klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie

-7

-

-13

-

-13

-

-

-

8.3 Wonen en bouwen

Omgevingsrecht (IBT)

-168

-108

We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Dat is ook de reden waarom de provincie een toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft voor deze taak. Omdat we eerder een negatieve beoordeling hebben gekregen op deze wettelijke taak, is hoog tijd deze op orde te brengen.

Coalitieakkoord

-168

-

-108

-

-

-

-

-

7.4 Milieubeheer

Electrische laadpalen 2023-2025

-50

-50

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten tot 2026 laadpalen te plaatsen.

7.4 Milieubeheer

Energiebesparingsplicht

-71

35

Vorig jaar kwamen provincie en gemeenten in Noord-Holland tot een energiebesparingsakkoord. Dit akkoord houdt in dat we gaan toezien of bedrijven zich houden aan energiebesparingswetgeving. Onderdeel van dit akkoord is dat provincie gemeenten subsidieert voor deze taken. Daarbij gaat de provincie uit van 50% cofinanciering door de gemeente zelf. Dit loopt tot 2025.

Duurzaamheid

-121

35

-50

-

-

-

-

-

3.1 Economische ontwikkeling

Financiele ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

-25

We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd. We gaan cofinanciering verzorgen van maximaal € 25.000 van de OTW-subsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland. Dit doen we voor de jaren 2023 en 2024.

Economische zaken

-25

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Verkeer en vervoer

Onderzoek onderhoudsvoorziening IBOR

-30

De kosten van het onderhoud van de openbare ruimte dekken voor een belangrijk deel uit het budget voor Integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Het vastgestelde plan vormt hiervoor de basis. Omdat de bestedingen in werkelijkheid fluctueren, wordt het resultaat jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve Kapitaalgoederen. In 2024 voeren we een analyse uit naar de voor- en nadelen van het instellen van een voorziening. Met het instellen van een onderhoudsvoorziening op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen we het onderhoud van onze kapitaalgoederen beter borgen.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Heroverweging lijkbezorging beleid

-35

In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kostenefficiënt en toekomstig beleid.

Openbare ruimte (IBOR)

-65

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

Dierenwelzijn

-98

Op dit moment voeren we onze wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn onvoldoende uit, zijn er geen vastgestelde kaders en is er onvoldoende afstemming met de organisaties die noodopvang voor dieren beheren. Ook zijn de financiële verplichtingen niet goed vastgelegd, waardoor er knelpunten ontstaan. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Daarnaast overleggen we met de Westfriese gemeenten over het ontbreken van een wettelijk verplichte noodopvang van gehouden dieren. In 2024 huren we expertise in om een inhaalslag te maken op dit dossier en beoordelen we welke structurele capaciteit er nodig is.

8.1 Ruimtelijke ordening

Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers

-30

We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten.

Organisatie

-128

-

-

-

-

-

-

-

3.1 Economische ontwikkeling

Gemeentelijke Bijdrage LEADER Westfriesland

-46

-46

-46

-46

De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verozrgen we cofinanciering van de LEADER West-Friesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale Leader-subsidiebedrag.

Ruimtelijke ontwikkeling

-46

-

-46

-

-46

-

-46

-

5.7 Openbaar groen & recreatie

Speelplekkenbeleid

-50

De afgelopen periode hebben we met een participatietraject input bij onze inwoners opgehaald over de speelplekken in onze gemeente. In het vierde kwartaal van 2023 vindt de actualisatie van het speelplekkenbeleid plaats. Na vaststelling willen we hier ook structureel uitvoering aan geven. Hiervoor nemen we een werkbudget op in de begroting.

Accommodaties en voorzieningen

-50

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wet politiegegevens

-30

Om de wettelijke vereisten op grond van de Wet politiegegevens te implementeren stelden we een verbeterplan op. Dit verbeterplan stelt als doel om gereed te zijn voor de externe audit in 2025 waarbij onze organisatie wordt getoetst aan de eisen die de Wet Politiegegevens stelt aan een organisatie met een Boa-functie. Om dit verbeterplan uit te voeren, is in 2024 extra budget nodig voor de inzet van een projectleider.

Toezicht en veiligheid

-30

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal programma's

-4.788

3.115

-3.568

3.233

-3.641

3.395

-46

-

Reserve Leefbare kernen

0.10 Mutaties reserves

Amendement 'Reserveer de 2 ton die nog over is van de HVC-donatie en die nu in “Leefbare Kernen” zit expliciet en publiekelijk zichtbaar voor Midwoud & Oostwoud '

200

-

200

-

-

-

-

-

-

Reserve Duurzaam Medemblik

0.10 Mutaties reserves

Electrische laadpalen 2023-2025

50

50

0.10 Mutaties reserves

Klimaatadaptatie

7

13

13

-

57

-

63

-

13

-

-

Reserve Lokale economie

0.10 Mutaties reserves

Financiele ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

25

-

25

-

-

-

-

-

-

Reserve Kernen Midwoud & Oostwoud

0.10 Mutaties reserves

Amendement 'Reserveer de 2 ton die nog over is van de HVC-donatie en die nu in “Leefbare Kernen” zit expliciet en publiekelijk zichtbaar voor Midwoud & Oostwoud '

-200

-200

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Groot onderhoud sportvelden

40

120

0.10 Mutaties reserves

Incidentele toevoeging reserve

-156

-156

-156

-156

-156

40

-156

-

-156

120

-156

-

Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10 Mutaties reserves

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

25

-

25

-

-

-

-

-

-

Subtotaal reservemutaties - incidenteel

-356

347

-156

63

-156

133

-156

-

Algemene reserve

0.10 Mutaties reserves

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

-10

-10

-10

0.10 Mutaties reserves

Amendement 'Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven

-79

-79

-10

-

-10

-

-89

-

-89

-

Reserve Kapitaalgoederen

0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

-322

-322

-322

-322

0.10 Mutaties reserves

Structurele aanwending naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

1.126

1.126

1.126

1.126

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.126

Reserve Sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging reserve

-110

-110

-110

-110

-110

-

-110

-

-110

-

-110

-

Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10 Mutaties reserves

De Dres

212

202

193

183

0.10 Mutaties reserves

De Bloesem

117

109

97

85

0.10 Mutaties reserves

Sportpark Andijk

141

136

131

127

0.10 Mutaties reserves

Onderwijs afschrijving

127

111

103

103

0.10 Mutaties reserves

Afschrijvingen openbare ruimte

39

39

39

39

-

637

-

599

-

564

-

537

Subtotaal reservemutaties - structureel

-441

1.763

-441

1.725

-520

1.690

-520

1.664

Totale mutaties reserves

-797

2.110

-597

1.788

-676

1.823

-676

1.664

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35